DOOP VAN DE HEER: WAT IS DE PITCH VAN MIJN LEVEN?

Evangelie (Mc. 1, 7-11)

In die tijd predikte Johannes: `Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben te min om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen in heilige Geest.’ In die dagen kwam Jezus uit Nazarethin Galilea en Hij liet zich in de Jordaan dopen door Johannes.Meteen toen Hij uit het water kwam, zag Hij de hemel openbreken en de Geest als een duif op zich neerkomen. En er klonk een stem uit de hemel: `Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’

Evangelielied: Toen Jezus bij het water kwam

1 Toen Jezus bij het water kwam,
waar Hem Johannes wachtte,
werd Hij gedoopt, het zuiver lam,
de volheid der geslachten.
Hij daalde neer in de Jordaan,
badwater onzer zonden.
Zijn leven neemt ons sterven aan,
zijn bloed heelt onze wonden.
Zijn sterven is ons leven.

2 Dit is Gods wil; het water is
niet water slechts, is leven.
Zo zegt ons het getuigenis
door woord en Geest gegeven.
Gods stem weerklinkt: dit is mijn Zoon,
mijn lam, mijn welgevallen,
een mensenwoord, een mensenloon,
de waarheid voor ons allen,
diep in ons hart geschreven.

3 Zo teder als een mens kan zijn,
zo staat de Zoon des mensen,
de Zoon van God hier jong en rein,
ons bidden en ons wensen
vervullend met aanwezigheid.
Een stem, een duif daalt neder.
O heilige Drievuldigheid,
op aarde schoon en teder,
o God aan ons gegeven.

4 Gij zegt het zelf: wie op U hoopt
dit moet de wereld horen
wie U gelooft, in U gedoopt,
die is uit U geboren.
En zonder werken van de wet,
en zonder macht’loos pogen,
wordt hij gereinigd en gered
en staat hij voor uw ogen,
voltooid en zonder zonden.

5 Als ‘t oog alleen het water ziet,
zoals het wordt vergoten,
dan weet het hart en twijfelt niet,
wat daarin ligt besloten.
Wij worden in uw dood gedoopt.
Door U voorgoed vergeven,
staat Adam stralend op en loopt
terug in ‘t eeuwig leven,
het paradijs hervonden.

Overweging

Mijn dierbaren,

Die jongeman uit Nazareth, Jezus,
de zoon van Maria en Josef

is tot zijn dertigste bij zijn ouders gebleven.

Wellicht heeft hij zijn vader geholpen in de timmerwerkplaats

en is op de sabbat naar de synagoge gegaan,

om samen te bidden en de schriften te bestuderen.

Met 12 jaar is ie in de tempel achtergebleven,

zonder dat zijn ouders het wisten.

Hij is leergierig en onderscheidt zich
doordat hij goede vragen stelt

aan de Schriftgeleerden in de tempel.

En dan staat er:

“En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid

bij God en de mensen”.

30 Jaar:

een tijd van voorbereiding, van stilte,
van zogenaamd niets doen.

We weten er weinig van, en laat dat ook maar zo.

Maar dan ontstaat er een beweging rond de figuur,

die Johannes heet.
Een man die meestal in de afgelegen woestijn verblijft

en van daaruit mensen oproept tot bekering.

En aan de oever van de rivier de Jordaan,

waar mensen gewoonlijk samenkomen,

weet hij de aandacht te trekken van veel mensen;

en de vurigheid waarmee jij preekt werkt aanstekelijk.
En waarachtig, mensen draaien hun hart in de goeie richting,

bekeren  zich en laten zich dopen.

Die volwassen man uit Nazareth, Jezus komt ook in de rij staan.
Net zoals de vissers, marktkooplui, slenteraars en dagjesmensen.

Hij is immers de Mensenzoon, zoon van mensen, net als wij.

Ook hij keert zijn hart in de goede richting, zoals ie al 30 jaar doet

en laat zich door Johannes dopen.

En wat dan gebeurt is niet te filmen, letterlijk en figuurlijk.

Daarom dat de evangelist probeert het in beelden te duiden

als hij zegt:

Meteen toen Hij uit het water kwam,
zag Hij de hemel openbreken
en de Geest als een duif op zich neerkomen.
En er klonk een stem uit de hemel:
`Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’

Het is een beeld, een beeld van een geheim,
dat zich aan Hem voltrekt:
Jezus wordt zich bewust van zijn zending.
Hij wordt door zijn Vader bevestigd: Jij bent het!
Jij bent mijn geliefde zoon.
Van dan af aan zal Hij zijn zending beginnen.

En de profeet Jesaja uit de eerste lezing verwijst al
naar Jezus als hij het heeft over de dienstknecht van Jahwe.
Hij beschrijft hem als volgt:
Hij roept niet en schreeuwt niet,
hij laat zijn stem niet horen op straat.
Het geknakte riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Werkelijk, hij zal recht brengen”.

En als Jezus dan even later in de synagoge komt
en Hij mag voorlezen uit diezelfde profeet Jesaja,
zal hij zijn levensprogramma, zijn troonrede uitspreken.
Hij leest daar:   
“De Geest des Heren is over mij gekomen.Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde Boodschap te brengen,
aan gevangen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden dat ze zullen zien
en verdrukten te laten gaan in vrijheid”.

Je zou deze zin als een pitch kunnen beschouwen.

U weet, een pitch duurt gewoonlijk maar één minuut.
In die ene minuut geeft je kernachtig aan,
wat het doel is van je opdracht/ je werk/je persoon.

Hij heet eigenlijk elevator pitch: een pitch in de lift.
Hij is bedoeld voor als je met de lift naar de bovenste verdieping gaat
dat je in die tijd (ongeveer 1 minuut)
de kern van je verhaal vertelt.
Zo’n pitch wordt vaak gebruikt als een sollicitatie.

Zo vind Jezus in die tekst van Jesaja zijn pitch.
Want even later zegt hij:


‘Het Schriftwoord dat ge zojuist hebt gehoord,
is thans in vervulling gegaan’
Met andere woorden: daar sta ik voor.
Dat is de opdracht voor mijn verdere leven.

En wat doen wij daar nu mee?
Wel, dat is de vraag, die ik u en mijzelf stel:
Wat is de pitch van mijn leven?
Als ik gevraagd wordt wat de zin van mijn leven is,
wat zou dan mijn pitch, mijn bondige antwoord zijn?
Feitelijk heb ik bij mijn doop een zending gekregen
om te leven onder de Naam van God, Vader, Zoon en Heilige Geest.:
En als bij Jezus, werd ook mij gezegd:
‘Jij bent het! jij bent mijn welbeminde zoon /dochter’.

Wat zou dan, als gedoopte, mijn pitch zijn?
Zeg eens in het kort, wie je bent.
Ik heb het geprobeerd en dit kwam er als pitch uit:

Ik ben Kees Maas, 82 jaar oud
lid van een missiecongregatie.
Ik heb mijn leven gewijd aan intense vorming,
eerst van jonge mensen in Indonesië, die priester willen worden
en later van echtparen, jongeren en alleengaanden,
om in goede relatie te staan naar zichzelf, de medemens en God.
Die vorming heeft ook míj gevormd tot deze volwassen mens.
Uitgangspunt is steeds voor mij de Man van Nazareth,
die ik graag ‘mijn vriend’ noem.
Dat blijft hij ook in de herfst van mijn leven,
waar ik probeer gracieus oud te worden
samen met mijn medebroeders dichtbij hier in huis
en familie en vrienden verder af.
Ik heb nog steeds zin om verder te leven
en het Goede Nieuws uit te dragen en te beleven.

Mijn dierbaren,
deze dag van de Doop des Heren
mag ons een impuls geven onze pitch opnieuw te formuleren
en vanuit die opdracht volop te leven. Amen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland