Heilige Familie (Jaar B)

Evangelie (Lc., 2, 22-40)  

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer, zoals in de wet van de Heer geschreven staat:

Al het mannelijke dat de moederschoot opent, zal de Heer worden toegewijd, en om een offer te brengen, volgens de wet van de Heer: een koppel tortels of twee jonge duiven. Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon; het was een rechtvaardige en vrome man; hij verwachtte de vertroosting van Israël en op hem rustte heilige Geest. Door de heilige Geest was hem geopenbaard dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Messias van de Heer had gezien. Door de Geest geleid ging hij naar de tempel. Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij Hem in zijn armen en loofde God met de woorden: `Nu, Meester, laat U, zoals U gezegd hebt, uw knecht in vrede gaan; want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid,een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk Israël.’ Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat er van Hem gezegd werd. Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria: `Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn ook door uw ziel zal een zwaard gaan – en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat.’ Ook was daar de profetes Hanna, een dochter van Penuël, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; na haar meisjesjaren was ze zeven jaar getrouwd geweest en daarna weduwe gebleven; nu was ze vierentachtig. Ze was altijd in de tempel en diende God dag en nacht met vasten en bidden. Juist op dit moment voegde ze zich bij hen; ze loofde God en sprak over de jongen tegen allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten. Toen zij alles hadden gedaan wat de wet van de Heer bepaalt, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. De jongen groeide op en werd steeds sterker, omdat Hij vervuld werd van wijsheid en door God rijkelijk werd begunstigd.

KBS Willibrord 1995

Overweging

Mijn dierbaren,

Mag ik beginnen met iets over mijzelf te vertellen.
U mag op uw manier meedoen:

Ik kom uit een samengesteld gezin.

Vader was weduwnaar en had twee kinderen.

Samen met zijn tweede vrouw, mijn moeder,  

kreeg hij naast mij nog drie kinderen.
We waren een goed gezin, zeker niet heilig.

Van mijn grootouders heb ik er drie gekend.

Maar dáár de ouders van zijn voor mij onbekend.

En hoe verder in de geschiedenis hoe onbekender het wordt.

Stamboomonderzoek heb ik nooit gedaan.
Wie weet of we afstammen van een adellijke familie,
of waren mijn voorouders soldaten of boeven.

Zeker is dat er een verre, verre voorouder is geweest
die de geleidelijke overgang gemaakt heeft van primaat naar mens.

En in die lange rij van alle generaties sta ik nu.

Het leven en nog veel meer is aan mij doorgegeven.

Ik ben één schakel  in een lange, lange keten.
En zo behoor ik bij die grote mensenfamilie.

En als we vandaag het feest vieren van de Heilige Familie,
denk ik toch ook graag aan die grote mensenfamilie,

verspreid over de hele wereld, zeven-en-een-half miljard nu.

In zijn laatste encycliek Fratelli Tutti

wijst paus Franciscus  op het grote belang van broeder- en zusterschap.

Ondanks alle verschillen, die er tussen mensen bestaan,

is er één element, dat ons bij elkaar brengt:

Jij, wie je ook bent, bent mijn broer of zus.

En dat gaat over ras, taal, huidskleur, godsdienst en geslacht heen.

Het is nog maar amper een goeie 70 jaar geleden,

dat ons land nog praktisch helemaal wit kleurde.
We waren bijna allemaal blank.

Sindsdien zijn we van kleur verschoten’, in een rap tempo.

Er is een flatgebouw in Amsterdam,

waar 80 verschillende nationaliteiten in wonen. Ongelofelijk.

Als ik met de tram van Hollands Spoor in den Haag
naar de Schilderswijk ga met de tram,

ben ik de enige blanke passagier…

Zo divers is onze samenleving geworden

Lieve mensen, we staan zo in een dubbele keten:
allereerst verticaal: van nu terug in de verste oudheid:

daar staan we nu,
op de drempel van 2020 naar 2021.
In die keten van generaties  zijn we een kleine schakel.

-de andere keten horizontaal is van war ik woon naar alle kanten,
verbonden met alle mensen over de wereld.

Het is goed die dubbele verbondenheid te ervaren.
Horizontaal en verticaal.

Wie ik ben, heb ik grotendeels gekregen van mijn voorouders.

Wie ik ben, is ook onder invloed van de vele mensen om me heen.

En dezer dagen gedenken we, dat God mens geworden is.

Kind van een gewoon Joods gezin.

Hij, die de oorsprong en het einde is van de geschiedenis,

heeft zijn plaats ingenomen in die mensengeschiedenis
met als naam Emmanuel, wat betekent God-met-ons.

Hij is één van de onzen geworden, onze broeder.
Heeft op deze aarde geleefd, gewerkt en is gestorven.

Hij heeft er een bijzondere wending aan gegeven.

De mensengeschiedenis werd heilsgeschiedenis.

Hij heeft de banvloek van haat en geweld doorbroken

door het zaad van zorg, liefde, medeleven, verantwoordelijkheid

midden in de mensenfamilie te planten.
Hij is gekomen om leven te geven en wel in overvloed.

En Hij doet ons met eerbied kijken naar zijn Vader, die ook onze Vader is.

En zo komen we terecht bij onze eigen familie.

De lezingen herinneren ons aan de relatie tussen ouders en kinderen,

tussen broers en zussen onderling,

en de openheid naar de buitenwereld,

waar we zuster- en broederschap mogen beleven.

Als we met deze familieogen naar elkaar kijken,
naar mensen dichtbij en veraf,

zal de mensheid steeds meer uitgroeien
tot één warme heilige Familie.

En mijn visioen is,

dat elke mens één ander mens vasthoudt

Dan is er niemand alleen

en vormen we tezamen één grote levende mensenfamilie.

Daar kunnen we zelf vandaag mee beginnen,

ondanks de beperkende coronamaatregelen.

We mogen daarin creatief zijn,

net zoals God creatief is geweest door één van de onzen te worden.

Amen.

-Pater Kees Maas, SVD-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland