Zondag 12.01.2020 – DOOP VAN DE HEER – Feest

Zondag 12.01.2020 – DOOP VAN DE HEER – Feest

1ste lezing Uit profeet Jesaja 42,1-4.6-7.

Psalmen 29(28),1b.2.3ac-4.3b.9b-10.

2ste lazing Uit de Handelingen der apostelen 10,34-38.

Evangelie Matteüs 3,13-17.

 Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 3,13-17.

In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: ‘Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?’
Jezus antwoordde hem: ‘Laat nu maar; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen.’ Toen liet hij hem toe.
Nadat Jezus gedoopt was, steeg hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen;
en een stem uit de hemel sprak: ‘Dit is mijn Zoon, mijn veelgelief­de, in wie Ik welbehagen heb.’

Homilie:

Mijn dierbaren

Johannes de doper is de wegbereider van Jezus.

die mensen oproept zich te bekeren.

Hij doop in de Jordaan een doopsel

der bekering van de zonden.

Johannes spreekt een dreigende taal.

Mensen moeten zich bekeren,
opdat ze niet door God gestraft en vernietigd zullen worden.

Johannes verkondigt een strenge en straffende God.

Heel anders spreekt Jezus over God en het komende Rijk.

Jezus gelooft in een uitnodigende God,

die mensen telkens nieuwe kansen geeft.

Voor Jezus is het Rijk Gods geen strafgericht,

maar een blijde boodschap.

Misschien nog wel het meest voor de mensen,
die zwak, broos en breekbaar zijn.
En zijn we dat niet allemaal op z’n tijd?…………

Jezus heeft zichzelf herkend in de dienstknecht des Heren,
waarover we in de eerste lezing hoorden:
‘het geknakte riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Hij maakt het recht openbaar,
blinden laat hij zien en gevangenen maakt hij vrij’.

Vandaag herdenken we de Doop des Heren.
Jezus gaat ook in de rij staan van mensen,
die vragen om vergeving.
Volgens Lucas weigert Johannes eerst,
omdat hij zich niet waardig acht
de riem van zijn sandalen los te maken,,,,,,,,
Toch daalt Jezus af, zoals alle andere mensen.
En als Hij dan weer uit het water opstijgt
wordt Hij door zijn Vader bevestigd.
Hij hoort een stem die zegt:
‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind.’

Die woorden hebben Hem de kracht en moed gegeven
zijn taak van Messias aan te gaan.

Die woorden! Woorden van bevestiging.

Kunt u zich het voorstellen,
dat soms één enkel woord iemand kracht geeft
voor zijn/haar hele leven??.

Van een echtpaar, al 25 jaar gelukkig getrouwd,
vertelde de vrouw mij het volgende:

Toen mijn toekomstige man mij voor het eerst voorstelde aan zijn familie,  vond ik dat best spannend.

Vader, moeder, broers en zussen, allemaal nieuw en onbekend.

Het was elkaar een beetje aftasten
en ik voelde de onderzoekende blikken,

voelde me als het ware gekeurd.
Bij het afscheid zei zijn vader ineens tegen me: JIJ BENT HET …..

En, zo zei ze, ‘die woorden heb ik mijn hele leven lang onthouden:
JIJ BENT  HET,  die woorden zijn mijn hele leven met me meegegaan

Die gaven mij kracht om het ook in moeilijke dagen vol te houden’..

IJ  BENT HET, we herkennen hierin de woorden,

die de Vader tot Jezus spreekt:
“Jij bent mij geliefde zoon, in wie ik vreugde vind.”
Jij bent het!

Zo heeft Hij ook geleefd.

Die woorden van zijn Vader waren zijn drive.

En zo leefde hij dan ook, met zorg,

compassie en aandacht voor  mensen, vooral voor de kwetsbaren: zieken, vreemdelingen, zondaars.

Hij zou het geknakte riet niet breken

en de walmende vlaspit niet doven.

Steeds zich bewust,

dat zijn Vader van hem houdt !!

Mijn dierbaren ,

Jezus’ doop doet ons ook denken aan onze eigen doop.
Al heel lang geleden, maar nog altijd actueel.

Eigenlijk hoorden we toen dezelfde woorden als Jezus hoorde.

‘Jij bent mijn geliefde dochter, mijn geliefde zoon.’
We gingen horen bij de familie van mensen,
die zich door God bemind weten.
Ook wij hoorden de woorden: JIJ BENT HET.
Later hoorden we het nog eens opnieuw
bij de plechtige vernieuwing van de doopbeloften

Dan geldt ook voor ons, nu, vandaag,
dat we ons als gedoopten, als beminden

door Jezus voorbeeld laten leiden:
niet breken wat of wie geknakt is,
niet doven wat of wie wegkwijnt,
maar zoeken naar punten van hoop,
zoeken naar wegen van bevrijding.

Tegenwoordig hoor je mensen zeggen:

“Ja, ik ben wel gedoopt, maar ik doe er niks meer aan.”

Ik doe er niks meer aan…….

Wonderlijk is dat. Ook heel vreemd eigenlijk.

Stel je voor: je Vader of je moeder zegt tegen je:

‘Ik hou van je, je bent mijn lief kind’

en dat je dan later zou zeggen: ‘

‘Ja, dat is wel waar, maar ik doe er niks meer aan. ……’
Dat kán toch niet?

Zouden wij daarom vandaag ons doopsel mogen vernieuwen.

Dat wil zeggen:

dat we ons leven bewust plaatsen in die liefde van God.
Hij houdt van ons, hij heeft vreugde aan ons,
net zoals ouders echt kunnen genieten
van hun kinderen en kleinkinderen,

omdat ze er allemaal nog aan doen……
Waaraan doen? Wel,  aan het van mekaar houden!!!!.
als broers en zussen,

in het aangezicht van God, onze Vader.

Dan maken we ons doopsel waar.

Pater C Maas, svd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland