Zondag 8 maart 2020 – 2e zondag Veertigdagentijd jaar A Evangelie: Matteus 17, 1-9 Thema: Luister naar Jezus

Zondag 8 maart 2020 – 2e zondag Veertigdagentijd jaar A

Evangelie: Matteus 17, 1-9
Thema: Luister naar Jezus

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: “Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.” Nog had hij niet uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen en uit die wolk klonk een stem: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn behagen heb gesteld; luistert naar Hem.” Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: “Staat op en weest niet bang.” Toen zij hun ogen opsloegen zagen zij niemand meer dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun: “Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd, voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan.”

Overweging

Als we naar de stembus gaan,

geven we onze stem aan een bepaalde partij

of een bepaalde persoon van die partij.

Wat gebeurt er dan eigenlijk?

Je spreekt daarmee je vertrouwen uit

in een partij, of in een persoon van die partij.

Je zegt daarmee eigenlijk:

‘Jij krijgt mijn vertrouwen,

dat je voor mijn en onze belangen opkomt.

Dat je je belofte waar maakt

en geen verkiezersbedrog pleegt’.

Daarom stemmen we op een partij of iemand ervan.

Een stem, een belofte, een verbond.

 

Als een jongen en een meisje gaan trouwen,

dan zeggen ze tegen elkaar: ‘ik hou van jou;

jij  bent mijn welbeminde.

In jou heb ik vertrouwen;

Ik beloof je trouw te zijn’.

En ze sluiten met elkaar een liefdesverbond,

in de hoop dat voor hun hele leven waar te maken.

Een stem, een belofte, een verbond.

 

Datzelfde zien we gebeuren in de eerste lezing,

waar God zijn stem laat horen aan de kinderloze Abram.

Hij doet hem de belofte van een talrijk nageslacht.

Talrijk als de sterren aan de hemel.

En om dat alles te bekrachtigen

sluit God met Abram een verbond.

Een stem, een belofte, een verbond.

In het evangelie van vandaag staat Gods jawoord centraal.

Ook hier een stem, die wordt uitgebracht op Jezus:

‘Dit is mijn Zoon, mijn Uitverkorene,

luistert naar Hem’.

God spreekt zijn groot vertrouwen uit in Jezus.

Zijn welbeminde.

Deze stem houdt Jezus op de been.

Deze stem geeft richting aan zijn leven.

Deze stem blijft klinken tot op het kruis.

Deze stem klinkt door tot de dag van vandaag,

en ieder die in Jezus’ voetstappen gaat, hoort die stem.

Het is in Jezus,

dat God een nieuw Verbond met ons sluit

en ons het echte geluk belooft.

Ook voor ons geldt:

een stem, een belofte, een verbond.

Mijn dierbaren,

God brengt zijn stem op ons uit.

Er is een belofte: Ik ben er voor jou,

alle dagen van je leven.

We sluiten met elkaar een verbond.

Die stem roept het beste in mij omhoog.

‘Jij bent mijn zoon, mijn dochter, mijn welbeminde’.

Is dat een beetje invoelbaar voor ons?

Het gaat om de ervaring van door God bemind te zijn.

God heeft zijn stem op mij uitgebracht.

Er zijn in ons leven heel wat stemmen,

die een beroep op ons doen.

Die ons leven mee willen bepalen.

Stemmen die via de  beeldbuis en reclame tot ons spreken,

heel indringend en dwingend soms.

Stemmen die ons een geluk beloven,

dat uiteindelijk maar kortstondig

en niet echt blijkt te zijn.

Stemmen ook die ons oproepen,

om de ander als concurrent te beschouwen.

Die mij uitnodigen mijn heil te zoekenn in eigenbelang.

In de beste verzekering,

in het profijt van bruikbare vrienden,

in het najagen van ‘geluk’.

Het is ook de stem, die zegt:

je bent pas iemand ALS je knap, gezond, succesvol bent.

De stem  die zegt, dat je pas  meetelt,

als je aan al die voorwaarden voldoet.

Onze maatschappij staat bol van ‘als-uitspraken’.

Je moet aan zoveel voorwaarden voldoen.

En dan zijn er veel verliezers en uitvallers.

Want al die ‘als-en’ zijn op den duur niet op te brengen.

‘Jij bent mijn welbeminde zoon of dochter, mijn welbeminde’.

Het is goed naar die stem te luisteren.

Ze is betrouwbaar.

Ze stelt geen voorwaarden, geen als-en.

God houdt van ons mensen, onvoorwaardelijk.

Mogen wij ons in deze viering bewust worden,

dat wij welbemind zijn. Amen

Pater C Maas, svd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland