27-10-2019: Dertigste zondag door het jaar C

27-10-2019: Dertigste zondag door het jaar C
Lezingen
E.L.: Sirach 35,12-14.16-18, Ps.: 34 (33),2-3,17-18,19 en 23
T.L.: 2 Timoteüs 4,6-8.16-18, All.: Hand. 16,14b
Evangelie: Lucas 18,9-14
In die tijd zei Jezus tot hen die – overtuigd van eigen gerechtigheid –
de anderen minachtten, de volgende gelijkenis:
“Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden;
de een was Farizeeër en de andere een tollenaar.
De Farizeeër stond met opgeheven hoofd
en bad bij zichzelf als volgt:
God, ik dank u dat ik niet ben als de rest van de mensen,
rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers,
of ook als die tollenaar daar.
Ik vast tweemaal per week
en geef tienden van al mijn inkomsten.
Maar de tollenaar bleef op een afstand
en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel;
maar hij klopte zich op de borst en zei:
God, wees mij zondaar genadig.
Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere;
want al wie zich verheft zal vernederd,
maar wie zich vernedert zal verheven worden.”
Woord van de Heer.

Reflexie:
Beste zusters en broeders,
Vandaag hoorden we in het evangelie de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar.
Zowel de Farizeeër als de tollenaar kwamen bidden in de tempel.
De Farizeeërs waren mensen van aanzien en zeer gelovig. Zij leefden volgens de wet van Mozes. De tollenaars kenden alleen maar de wet van het geld.
Jezus zegt in de gelijkenis dat sommige mensen zichzelf rechtvaardig vinden, maar neerkijken op anderen. En zo was dat bij de Farizeeër. De man die voor in de kerk zit en tegen Jezus zegt: “Heer, ik ben blij dat ik een goed mens ben en niet ben zoals de tollenaars. Ik geef veel aan de armen.
En toch kiest Jezus de kant van de tollenaar. Hoe kan dat nu? Jezus oordeelt niet; Hij luistert alleen naar hun gebed. De bedoeling van Jezus is om iedereen te vragen naar zichzelf te kijken, om in de spiegel te kijken en te zien wie je bent en wat je waard bent.
Ben je een Farizeeër? Geef je veel weg! Ben je echt een goed mens? Zeg je dan tegen jezelf: “God, ik dank u dat ik zo’n goed mens ben, of……. Blijf je achter in de tempel staan en zegt zoals de tollenaar: “Heer, wees uw zondaar genadig.”
Dat zegt hij heel bescheiden. De tollenaar voelt zich klein, want hij weet wat hij fout heeft gedaan.
Ja, beste mensen, dit is de kern van de boodschap vandaag. Ieder van ons is geneigd zichzelf centraal te stellen en van anderen altijd wat te zeggen, om er zelf positief uit te komen. Maar, waar het om gaat is, NIET naar anderen te kijken, NIET te oordelen over anderen, maar naar God te kijken en naar jezelf. Wees bescheiden. Wees nederig. Wat we aan goeds in ons hebben en is niet van onszelf, maar komt van God. Wees daar zuinig op. Laten we proberen te leven naar Gods woorden, dan zal het Rijk der Hemelen ooit voor ons open gaan. Amen
P. Tony Tran, svd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland