8.12.2019: TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT A

8.12.2019: TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT A
Eerste lezing (Jes. 11, 1-10)
Evangelie (Mt. 3, 1-12)
In die tijd trad Johannes de Doper op en predikte in de woestijn van Judea: “Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij. Deze toch is het die de profeet Jesaja bedoelde, toen hij zei: Een stem van iemand die roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.” Johannes nu droeg een kleed van kameel haar en een leren gordel om zijn lenden. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek naar hem uit en zij lieten zich door hem dopen in de rivier, de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Maar toen hij vele Farizeeën en Sadduceeën zag komen om gedoopt te worden, sprak hij tot hen: “Adderengebroed, wie heeft u voorgespiegeld, dat ge de dreigende toorn kunt ontvluchten? Brengt liever vruchten voort die passen bij bekering, en neemt niet een houding aan alsof ge bij uzelf zegt: Wij hebben Abraham tot vader! Waarachtig, ik zeg u, dat God de macht bezit voor Abraham uit deze stenen kinderen te verwekken! Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen. Elke boom dus die geen goede vrucht draagt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen. Ik doop u met water, opdat ge u zoudt bekeren. Maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik, en ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. De wan heeft Hij in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren; zijn tarwe zal Hij in de schuur verzamelen, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.”

Overweging: Mijn dierbaren. In onze dagen horen we vaak een kakofonie van stemmen, stemmen vol beloften, verleidelijke stemmen, defensieve stemmen, beangstigende stemmen:Stemmen die zeggen: ‘Laat je de kaas niet van je brood eten’ ‘Zorg dat je vooruitkomt, kost wat kost’ ‘Vertrouw niemand’ ‘Maak carrière, verdien veel geld, neem het ervan, je leeft maar één keer’.
‘Laat je niet ondersneeuwen’ ‘Pas op voor de klaplopers’ ‘Beleg je geld bij Alex’
Het zijn vaak stemmen, die me het geluk beloven, ja gouden bergen, maar me uiteindelijk met lege handen achter laten. Of stemmen, die me onrustig maken, vijandig zelfs. Denk aan de angst voor de komst van de asielzoekers. ‘Pas op, ze nemen al onze banen …
Soms worden we wel eens horendol van al die stemmen, die ons via radio, TV, twitter, WhatsApp, kranten toeschreeuwen.
Die stemmen blijven naklinken in onze oren en hebben vaak een sterke invloed.

De schriftlezingen van vandaag nodigen ons uit, om te luisteren naar een àndere Stem: ‘Hoor een stem, die roept in de woestijn, maak recht de weg des Heren’.
Die ‘stem van de woestijn’, zowel van Jesaja als van Johannes de Doper spreekt harde taal. Jesaja zegt: ‘De uitbuiter zal hij striemen met de gesel van zijn mond en de boosdoener doden met de adem van zijn lippen’.
En verder zegt die stem via de mond van Johannes de Doper: ‘Brengt vruchten voort die passen bij bekering. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen’.
Deze harde taal heeft niet de bedoeling om ons bang te maken, maar ze roept ons eerder op tot ommekeer.
Die stem maakt ons duidelijk wat absoluut noodzakelijk is om de Nieuwe Wereld / het Rijk Gods te laten doorbreken: namelijk, dat er een einde komt aan alle uitbuiting en haat, dat het kwaad in ons uitsterft, dat onrecht wordt uitgeroeid, uit ons hart en uit de wereld.
En, beste mensen, is dat in onze dagen niet heel hard nodig?
Met zoveel onrecht, zoveel uitbuiting!! Ik hoor dan ook de stem van onze Paus Franciscus klinken als hij het ongebreidelde liberalisme aanklaagt en de verering voor de materie, voor de god van het geld afwijst.
De stem die wij vandaag horen, spreekt ons ook moed in.
Ze laat zien wat het eindresultaat zal zijn, als wij onze oren en ons hart openstellen.
‘Het rijk der hemelen is nabij’, zegt dezelfde stem.
Het zál ooit werkelijkheid worden, dat vredesvisioen van Jesaja: ‘de wolf aan huis bij het lam, het kindje veilig bij het hol van de adder, de bergen dragend schoven van vrede en de heuvels een oogst van gerechtigheid’.
Het visioen van Jesaja is uitgebeeld door de Duitse schilder Sieger Köder, De stem van het visioen van vrede, uitgedrukt in kleuren en lijnen. Schitterend.
Het is goed dat wij die stem, dat visioen niet laten verstommen. Maar in ons telkens laten klinken.
De stem, die wij in deze Advent horen, roept ons op strenge toon tot daden van gerechtigheid; maar ze troost ons ook met een visioen van vrede en ze geeft ons hoop.
Als wij dat visioen van Jesaja durven toepassen op onze tijd:
-Dan zal de Palestijn en de Jood eindelijk vreedzaam samen gaan leven;
-Dan zal het onderscheid tussen allochtoon en autochtoon verdwijnen
-Dan zal de vreemdeling en de Nederlander elkaar de hand drukken
-Dan zal er geen onderscheid zijn tussen werkenden en werke¬lo¬zen.
-Dan zullen vetes tussen familieleden verdwijnen
– Dan zal oorlog niet meer bestaan en vrede alom heersen.
Dan zal …. ja, maar in elk van ons zit wel een stukje onvrede: Als we ons ergeren aan elkaar, als we elkaar het geluk niet gunnen, als we langs elkaar heen lopen, als we onszelf omlaag halen als niet meer van waarde.
‘Hoor de stem’. Mogen wij Gods stem laten klinken in ons leven.
Die stem komt niet zomaar uit de hemel.
Maar via profeten in onze tijd, die tegen de stroom in durven spreken en handelen.
Dat kunnen stemmen van onze regering zijn, of juist een stem van de oppositie of welke stem dan ook.
Dat wij onze oren en hart afstemmen om te horen, wat nu van ons verlangd wordt.
We kunnen ons de vraag stellen: ‘Wat heeft God mij vandaag te zeggen?
Hoe kan ik mijn leven inrichten naar Zijn stem?’ De stem, die diep in ons hart klinkt, als wij het stil maken……..
Pater C Maas, svd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland